Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού.


Η  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε. Ανακοινώνει την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 ΔΕΗ ΔΥΗΠ/ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΕΣΤΟΥ Τ.Θ 201  Τ.Κ 66100 ΔΡΑΜΑ ,απευθύνοντάς την στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Θεοδωρίδη Αχιλλέα τηλ. 25210- 61612.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου